Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: Đăng K Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tm Kiếm Hồ Sơ Bo Co Hồ Sơ Xấu Trang Chnh


Gold Account

Gold Account là account có thể lấy được 50 emails + số phone (Một số hồ sơ có chứa đựng số phone) bất cứ giờ nào .
Chú Ý: Một block sẽ hết hạn sau khi sài hết 50 Email+Phones

1 block (50 emails) = $11.99
2 blocks (100 emails) = $19.99
3 blocks (150 emails) = $26.99
4 blocks (200 emails) = $32.99
5 blocks (250 emails) = $38.99
6 blocks (300 emails) = $45.00

Giúp chúng tôi bằng Credit Card: by Paypal
Giúp chúng tôi bằng Check hay Money Order: Check or Money Order


Địa Chỉ Email:
Loại Gold Account: 1 block (50 emails) = $11.99
2 blocks (100 emails) = $19.99
3 blocks (150 emails) = $26.95
4 blocks (200 emails) = $32.99
5 blocks (250 emails) = $38.99
6 blocks (300 emails) = $45.00

Nếu bạn muốn giúp đở chúng tôi bằng gởi check hay Money Order, làm ơn gởi tới địa chỉ phía dưới:

Viet Fun
PO BOX 28717
Seattle, WA 98118

Xin Chú Ý: Làm ơn điền email của bạn trong lá thư, để chúng tôi tiện việc nâng cấp Account của bạn lên Gold Account.