Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1232489 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Andi - ID: 1232489
 IP & Posted by:  76.94.88.149 on August 8, 2013 at 1:28am
 Updated by:  January 6, 2018 at 7:29pm
 Gender:  Male
 Age:  40
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  USA
 State/Province:  USA
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Sẻ nói sâu. Translate to English
 Free Time:  Sẻ nói sâu. Translate to English
 I Am:  Sẻ nói sâu. Translate to English
 Looking For:  Anh đan tìm 1 phụ nữ nhìn hiền lành và dế thương, tuổi từ 20 đến 35, có ý định lạp gia đình. Anh chỉ có 1 điều kiện thôi, đó là em phải đúng là người trong hình thôi. Phải video chát được với anh vì trên đây rắt nhiều dã mao. Cám ơn đã coi qua hồ sơ anh. Andi sẽ không trã lời thơ hồ sơ nào không có hình. Translate to English

Back | Send Email to Andi (ID: 1232489)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.