Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1416153 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Viet Truong - ID: 1416153
 IP & Posted by:  58.106.129.210 on September 10, 2017 at 9:01pm
 Updated by:  September 11, 2017 at 9:09pm
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  195 lbs (89 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Brisbane
 State/Province:  Queensland
 Country:  Australia
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Người ta hay nói "nói trước bước không tới". tuy không tin nhưng không nói thì tốt. Translate to English
 Free Time:  Không có thời gian rãnh. Translate to English
 I Am:  Hơi cộc tính, thẳng thắng, dễ gần gũi nhưng không có nhiều bạn. Translate to English
 Looking For:  tìm người có lòng tự trọng, thẳng thắng, không dối lòng, ghét nịnh. Translate to English

Back | Send Email to Viet Truong (ID: 1416153)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.