Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1432663 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nhu_N - ID: 1432663
 IP & Posted by:  172.116.67.207 on May 2, 2018 at 9:10pm
 Updated by:  July 30, 2019 at 7:39pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  corona
 State/Province:  California
 Zip:  9176...
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  .......
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 My goal:  làm việc ....tìm niềm vui trong cuộc sống . Translate to English
 Free Time:  hang out , ở nhà , .....many things Translate to English
 I Am:  vui vẽ, hòa đồng , sống nội tâm . lo xa... Translate to English
 Looking For:  tìm người thật sự thương và thật lòng , quá khứ là quá khứ hiện tại mới là quan trọng . thật lòng xin email kèm hình . n g o tracy002@g mail . ...thank you Translate to English

Back | Send Email to Nhu_N (ID: 1432663)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.