Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1436461 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Minhkim - ID: 1436461
 IP & Posted by:  115.74.51.248 on June 28, 2018 at 5:58am
 Updated by:  July 6, 2018 at 4:43pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Cần thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Lam tho toc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Xem phim .nge nhạc .di dao mat v..v Translate to English
 I Am:  la người Rất manh me thích song tu lập .hay quan tam đen nhug người xung quanh đặc biet sog rất giau tinh cam .moi khi buồn chj muon một minh Yen tinh .doi lúc cug men yeu ..de khóc . Translate to English
 Looking For:  Minh muon tim người biet quan tam va lo lang .bỉt lang nge va thau hieu va la một người co trách nhiem voi gd va cv .,biet cug nhau chia se nhug kk hoan nan trog cuộc sog hang ngay .co the noi xa hon la cug minh de di hét đoạn duog dai o phía ntrước con duog thuog no ko bag phang nhu ta tuog tuog co luc no gap genh no luc no bag Phan nhug neu ta co gan di thi cug se ve đen dich ta muon đen trog tc cug vay cug co nhug tro ngai nhug kho khan nhug thu thách cua chung ta đạc ra cho doi phuog .neu co cug chung chj huog cug mục tieu minh mog minh se tim được người Mjnh mog muon . Minh rất mog co người cho minh một bo vai vung chắc de moi khi minh met moi nhất minh co thelam điểm tua .tim cug mog tim duoc một người thật log dug đem chuyện tinh cam ra dua gion vj lam mat thoi gian qui bao cua nhau chj mog tim được người can tim đen minh xay dung mai am gd ben Vug ve sau cho du co xay ra trog hoan canh nao hay nhug kho khan j cug luon luon o Ben nhau che cho cho nhau va y thuog nhau đen gia ..Cam on moi người da danh thoi gian nge nhug loi noi chan that cua minh !!!thanhk !!! Translate to English

Back | Send Email to Minhkim (ID: 1436461)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.