Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437484 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lyn Phan - ID: 1437484
 IP & Posted by:  77.234.46.240 on July 10, 2018 at 2:14pm
 Updated by:  July 10, 2018 at 4:11pm
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  New York City
 State/Province:  New York
 Zip:  10118
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  AA (2 years college)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mong tìm g?p ngu?i b?n yêu thuong th?t lòng và tôn tr?ng nhau ....Nghiêm túc. mong tìm du?c m?t ngu?i dan ong bi?t yêu thuong và bi?t thông cam. Tìm du?c n?a mái ?m dang th?t l?c và cùng nhau xây d?ng h?nh phúc Translate to English
 Free Time:  Xem tivi, phim hài, ca nh?c, di d?o, an hàng, n?u an .... Translate to English
 I Am:  Mình là m?t con ngu?i hoà d?ng , thân thi?n nhung tính hoi th?ng th?n.m?i con ngu?i ai cung t?ng tr?i qua nh?ng thang tr?m c?a cu?c s?ng ,b?n thân tôi cung th? ,th? nên chúng ta c?n ph?i có nh?ng ngu?i b?n ,tôi bi?t tôi c?n d?n b?n và b?n cung s? c?n d?n tôi ....Hi?n lành ...th?t thà ... bi?t yêu thuong và bi?t tha th? .... Translate to English
 Looking For:  tim may anh doc than khong vuong ban,co viec lam on dinh,khong tu do tuong ,de cung nhau xay dung mot mai am gia dinh..Mot nguoi ban chan thanh,hieu biet,chut hai huoc,song co dao duc va thich mai am gia dinh.. Translate to English

Back | Send Email to Lyn Phan (ID: 1437484)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.