Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1442575 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Sarly Nguyen - ID: 1442575
 IP & Posted by:  123.22.234.218 on September 18, 2018 at 4:22am
 Updated by:  October 12, 2018 at 7:01am
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bà Rịa
 Zip:  0789839893
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Typist
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 I Am:  Phụ nữ, nhất định phải như loài hoa có độc, lại như gây nghiện. Một là, đàn ông vì sợ mà không dám động vào, hai là chạm vào rồi cả đời không thể rời xa Translate to English
 Looking For:  Vạn sự tùy duyên Translate to English

Back | Send Email to Sarly Nguyen (ID: 1442575)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.