Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1464331 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tìm Tri Ky - ID: 1464331
 IP & Posted by:  99.34.148.42 on June 23, 2019 at 6:42am
 Updated by:  July 17, 2019 at 6:18pm
 Gender:  Male
 Age:  51
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Little Rock
 State/Province:  Arkansas
 Zip:  7201.
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Nghề tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  Hát karaoke, đánh golf, du lịch Translate to English
 I Am:  Thành thật hoà đòng, không rượu ché cờ bạc, quí trọng tình cảm, thẵng thắng không thích dối trá. Translate to English
 Looking For:  Hiền đạo đức, không rượu chè cờ bạc, biết lo cho gia đình. U.S. only Translate to English

Back | Send Email to Tìm Tri Ky (ID: 1464331)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.