Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1480582 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

XIN BÌNH AN. - ID: 1480582
 IP & Posted by:  223.27.109.41 on March 22, 2020 at 7:41pm
 Updated by:  March 26, 2020 at 5:05pm
 Gender:  Female
 Age:  47
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  on dinh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tuy duyen-các bạn không có thành y vui long đừng viết thu. Translate to English
 Free Time:  CHỈ TRẢ LỜI THƯ CÓ HÌNH. Translate to English
 I Am:  nói nhieu cung chi là nói nham hay tro chuyện va gặp go nhau . Translate to English
 Looking For:  Vi nhau mà song vui ve. biết tran trong hp gia dinh. Dung đen với nhau vi buồn vi khoa lap ... can su chan thanh nghiem tuc. sự tử tế với nhau. đừng già qua, xấu quá. Translate to English

Back | Send Email to XIN BÌNH AN. (ID: 1480582)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.