Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 507060 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Anh Tuan - ID: 507060
 IP & Posted by:  89.80.154.86 on November 1, 2006 at 3:27pm
 Updated by:  February 13, 2015 at 3:08am
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  180 lbs (82 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  MTL
 State/Province:  Quebec
 Country:  Canada
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  lam viec
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Nhiêu du an dê² thuc hiên, muôn co' ngùoi hô tro tinh thân nên tim ban dao, ban tri ky² hoac ban tram nam Translate to English
 Free Time:  Du lich, hoc hoi nhung gi chua biêt và huong tâm làm viêc thiên nêu co' co hôi Translate to English
 I Am:  Sông co' ly' tuong, lây dao duc làm kim chi² nam trong moi suy nghi² và quyêt dinh Translate to English
 Looking For:  Ban gai hiên, co' dao duc sông o² Bac My² (Hoa Ky & Ga Na² Dai) Translate to English

Back | Send Email to Anh Tuan (ID: 507060)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.