Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 583397 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

gay and proud - ID: 583397
 IP & Posted by:  68.178.7.51 on August 5, 2007 at 1:12pm
 Updated by:  December 10, 2015 at 6:01am
 Gender:  Gay
 Age:  50
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  200 lbs (92 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Everett
 State/Province:  Washington
 Zip:  98028
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: In Relationship
 My goal:  Đã tìm đựơc người tri kỷ và đang chung sống trong hạnh phúc. Muốn kiếm bạn để hang out trong những lúc rãnh rổi và để tương trợ lẫn nhau trong cùng một kiếp gay Translate to English
 Free Time:  xem cine, chơi thể thao, cắm trại Translate to English
 I Am:  thành thật, có học thức, biết điều Translate to English
 Looking For:  giống như mình Translate to English

Back | Send Email to gay and proud (ID: 583397)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.