Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1468929 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyen An - ID: 1468929
 IP & Posted by:  172.56.7.24 on August 31, 2019 at 10:19am
 Updated by:  October 21, 2019 at 7:17pm
 Gender:  Male
 Age:  60
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Irving
 State/Province:  Texas
 Zip:  75099
 Country:  United States
 Religion:  Protestant
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  thợ điện
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 I Am:  Không tiền không chữ không tình, ba không gộp lại thật tình là tôi. Ngày xưa không đẹp đẹp như Lý Hùng, không ngầu ngầu như Lý Đức giờ già già vô đây ai cũng như ai. Share phòng ở Irving, đi xe $600, ngày ra làm bạn với đôi yến phụng, tối vào đắp nửa cái chăn cùng một nỗi sầu nhân thế. Rồi: Sự đời ngẫm nghĩ mà cay, Bên kia chạy chợ qua đây chạy bàn. Translate to English
 Looking For:   Thật đồng cảm với mọi thân phận côi cút gặp nhau giữa chốn này. Translate to English

Back | Send Email to Nguyen An (ID: 1468929)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.