Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1022986 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
HonNgocVienDong
 My goal:2  Short:+/Long:*
 Free Time:  +1 281 870 2255
 I Am:  Thành thật sẽ đến với chân thành |Hình lượm trên Internet-Anh sẽ gởi hình thật và/hoặc "video call" nếu Em thật sự có thành ý muốn đến với Anh bằng tấm lòng chân thành| {Trước năm 1975, Hòn Ngọc Viễn Đông là tên gọi của Sài Gòn Thương}
 Looking For:  Anh tìm sự chân thành và thủy chung viên mãn.

Back | Send Email to HonNgocVienDong (ID: 1022986)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.