Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1468929 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Nguyen An
 I Am:  Không tiền không chữ không tình, ba không gộp lại thật tình là tôi. Ngày xưa không đẹp đẹp như Lý Hùng, không ngầu ngầu như Lý Đức giờ già già vô đây ai cũng như ai. Share phòng ở Irving, đi xe $600, ngày ra làm bạn với đôi yến phụng, tối vào đắp nửa cái chăn cùng một nỗi sầu nhân thế. Rồi: Sự đời ngẫm nghĩ mà cay, Bên kia chạy chợ qua đây chạy bàn.
 Looking For:   Thật đồng cảm với mọi thân phận côi cút gặp nhau giữa chốn này.

Back | Send Email to Nguyen An (ID: 1468929)



Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.